Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020

Izvedba aktivnosti

ČLANI PROJEKTA

KGZS – vodilni partner, UM FKBV, KGZS – zavod CE, Prospeh d.o.o., KZ Šaleška dolina, KZ Rače, KZ Laško, kmetijska gospodarstva: Stanislav Volk, Franc Žitko, Andrej Ramšak, Jožef Ott, Vlado Viltužnik, Tomaž Modrej

 

RAZPIS EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE

Kaj je EIP – Evropsko partnerstvo za inovacije?
Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. Glavni namen je spodbuditi konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne rešitve v praksi ter učinkovitejša komunikacija med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z razširjanjem praktičnih rezultatov v javnosti.

Razpis:
Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje; podukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Program razvoja podeželja: povezava

Financirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

NAMEN PROJEKTA

V Sloveniji nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa vzrejenega na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. Z vpeljevanjem novih decentraliziranih digitalnih tehnologij v ekološko preskrbovalno verigo s hrano želimo ustvariti učinkovit sistem sledljivosti, ki bo zagotavljal večjo integriteto podatkov ter transparentnost celotne preskrbovalne verige od hleva do vilice. S tem želimo povečati varnost hrane in zaupanje pri potrošnikih ter proizvajalcem omogočiti boljše pozicioniranje ekoloških izdelkov na trgu. 

Pomemben del aktivnosti bo tudi beleženje in spremljanje kazalnikov trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko kmetijstvo, preko česar bomo spodbujali zmanjševanje negativnih učinkov na okolje, spodbujali ohranjanje biotske raznovrstnosti v habitatih, ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami ter spodbujali ekološko kmetijstvo in večjo ponudbo proizvodov iz shem kakovosti na splošno. Kmetijska gospodarstva bodo v sistem prispevala podatke o reji njihovih živali ter indikatorjih trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko rejo, ki jih bo sistem medsebojno primerjal s podatki drugih deležnikov v sistemu ter na podlagi tega ustvaril konsenz o resničnosti podatkov. Sistem bo zasnovan tako, da ga bodo vsi deležniki čim lažje uporabljali hkrati pa bo omogočal, da bodo na osnovi tega sistema kmetijska gospodarstva lahko razvila nove tržne pristope in nove poslovne modele. 

Projekt vključuje tudi usposabljanje kmetijskih gospodarstev za uporabo sistema, s čimer bomo razvijali njihovo digitalno pismenost, ter izobraževanje o novih trženjskih priložnostih in poslovnih modelih, ki se lahko razvijejo na osnovi sistema. Za trajnost rezultatov projekta je ključen prenos znanja tako med deležniki, partnerji projekta, kot med drugimi deležniki, ki niso vključeni v projekt.

 

ZASTAVLJENI CILJI

Cilj aktivnosti je vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa od hleva do vilice z izgradnjo modela sledljivosti, ki temelji na sodobnih digitalnih tehnologijah za izmenjavo podatkov in zagotavlja integriteto podatkov (tehnologija veriženja podatkovnih blokov t. i. blockchain idr.) ter uporaba tega sistema za boljše pozicioniranje izdelkov iz lokalno prirejenega ekološkega govejega mesa na trgu.

Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

 • Učinkovit decentraliziran sistem sledljivosti uporaben za širšo prakso trženja ekoloških proizvodov. 
 • Nove priložnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju prireje in prodaje ekološkega mesa.
 • Večja usposobljenost kmetijskih gospodarstev in kmetijskih svetovalcev na področju digitalizacije kmetijstva. 
 • Večja transparentnost v preskrbovalni verigi z ekološkim govejim mesom v Sloveniji. 
 • Višja stopnja zaupanja potrošnikov v sisteme trženja ekoloških proizvodov.
 • Povečan delež ekološko prirejenega mesa v preskrbovalni verigi s hrano v Sloveniji, s čimer spodbujamo širjenje ekološke prireje mesa.
 • Rezultati monitoringa, ki bodo uporabni za uvajanje tehnologij in za strokovno svetovanje na področju digitalizacije kmetijstva kot na področju trajnostne rabe naravnih virov in učinkovitih praks v ekološkem kmetijstvu.
 • Vizija, da bi se model in sistem sledljivosti kasneje širila tudi na vse druge segmente kmetijske pridelave.

 

VLOGE ČLANOV V PROJEKTU

KGZS – vodilni partner: KGZS je kot vodilni partner prevzel odgovornost za upravljanje in izvajanje projekta v skladu z odločbami javnega razpisa, Uredbo ter z njima povezanimi predpisi. Njihovo poslanstvo je zastopanje interesov javnosti, panoge in članov KGZS za zagotavljanje razvoja kmetijstva, podeželja ter varne hrane za celotno prebivalstvo.

UM FKBV: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je javni izobraževalni zavod, ki je v tem projektu sodeloval pri pripravi in načrtovanju trajnostnih indikatorjev za merjenje učinka projekta. Na sodelujočih kmetijah so opravili oceno botanične sestave ruše, s katero so ocenili biološko pestrost. Z izvedenimi analizami bodo lažje primerjali pestrost ruše med ekološkimi in kmetijami, ki travinje oskrbujejo na konvencionalni način.

KGZS – Zavod Celje: Sodelavci KGZS Celje bodo zasnovan model predstavili kmetijam, nudili pomoč pri zbiranju podatkov na kmetijah in izboru indikatorjev trajnosti. Njihovo glavno poslanstvo je prenos znanja v prakso in tako prispevati k dobrobiti kmetij na območju delovanja KGZ Celje. Vzporedno z glavnimi aktivnostmi usmerjenimi v razvoj modela sledljivosti so pristopili tudi k analiziranju ponudbe in stanja v ekološki govedoreji.

Prospeh d.o.o.: od leta 2011 razvija rešitve za transparentne preskrbovalne verige ter se posveča razvoju decentraliziranih rešitev, ki temeljijo na odprtokodnem, decentraliziranem protokolu za izmenjavo podatkov OriginTrail. S svojimi znanji in tehnologijami bodo izboljšali sistem sledljivosti in tako povrnili zaupanje potrošnikov v ekološko goveje meso.

KZ Šaleška dolina: Kmetijska zadruga Šaleška dolina združuje in povezuje pridelovalce najkakovostnejše lokalne hrane, da lahko kupcem zagotavlja preverjene in večkrat nagrajene dobrote. Pod blagovno znamko Ekodar skrbi za proizvodnjo in trženje zaupanja vrednega slovenskega ekološkega govejega mesa visoke prehranske vrednosti.

KZ Rače: V kmetijski zadrugi Rače se pri svojem delu posebej osredotočajo na zagotavljanje kakovosti, sledljivosti in varnosti mesnih izdelkov, ki jih proizvajajo, ter tradicionalne pristope k predelavi. Celotna njihova proizvodnja je ekološka, za kar imajo tudi vse ustrezne certifikate. 

KZ Laško: Kmetijska zadruga Laško povezuje lokalno okolje v sožitju z neokrnjeno naravo kmetij, ki jim je ekološka in sonaravna pridelava način življenja. KZ Laško v projektu skrbi za predelavo ekološkega govejega mesa.

Kmetijska gospodarstva (Stanislav VolkFranc ŽitkoAndrej RamšakJožef OttVlado ViltužnikTomaž Modrej):  Vključena kmetijska gospodarstva bodo v sistem prispevala podatke o reji njihovih živali, ki vstopajo v mesno predelovalno verigo ter indikatorjih trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko rejo. Vneseni podatki bodo pripomogli k razvoju modela sledljivosti, na katerem bo temeljil sistem sledljivosti EKOPAKT. 

 • Stanislav Volk: Manjša kmetija s 6 ha obdelovalnih površin leži na nadmorski višini 550 m. Ob službi redijo 8 glav živine. 
 • Franc Žitko: Manjša kmetija na obrobju Ljubljanskega barja na nadmorski višini 300 m in 15,6 ha, kjer redijo 15 bikov od starosti 6 do 26 mesecev. 
 • Andrej Ramšak: Kmetija s približno 20 ha obdelovalnih površin leži na nadmorski višini okrog 1000 m. Poleg reje živali se ukvarjajo tudi z gozdarstvom.
 • Jožef Ott: Manjša kmetija z 8 ha obdelovalnih površin leži na nadmorski višini 500 m. Ob službi redijo 15 glav živine.
 • Vlado Viltužnik: Kmetija z 19,5 ha obdelovalnih površin leži na nadmorski višini 450 m, kjer redijo 30 glav živine.
 • Tomaž Modrej: Na nadmorski višini 980 m z 10 ha obdelovalnih površin poleg službe redijo 13 do 15 glav živine.

 


Izvedba aktivnosti

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 

NAZIV AKTIVNOSTI 
OPERACIJA: Promocijsko – degustacijski prostor – VTC 17 iz naslova podukrepa M19.2K Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

POVZETEK 
Občina Rače – Fram je skupaj s partnerji zasnovala in pripravila predlog operacije z naslovom “Promocijsko – degustacijski prostor – VTC 17”, ga prijavila na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016 in bila tudi izbrana za sofinanciranje, kar je potrdilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja skupnost z odločbo o pravici do sredstev opr. št. 33152-127/2017/6 z dne 17.4.2018 v višini 55.505,35 EUR v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Operacija predstavlja velik premik v povezovanju, promociji in vključevanju novih vsebin v lokalno turistično ponudbo območij občin Rače-Fram in Slovenska Bistrica ter celotnega območja LAS. Predstavlja inovativen pristop pri trženju kmetijskih proizvodov z novimi vsebinami, ki so pomembne za nadaljnje razvijanje proizvodov, skupno promocijo, razvoj blagovne znamke in predvsem turistično prepoznavnost območja. 
V operaciji sodeluje 6 projektnih partnerjev iz dveh občin – Slovenska Bistrica in Rače-Fram. Občina Rače – Fram je vodilni partner operacije, ostali partnerji so naslednji: 
Partner 1: Društvo vinogradnikov Rače – Fram ; 
Partner 2: Kmetijska zadruga Rače z.o.o.; 
Partner 3: Pozejdon turizem, turistična agencija d.o.o.; 
Partner 4: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica ; 
Partner 5: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Maribor. 

GLAVNE DEJAVNOSTI 
Operacija bo zajemala naslednje aktivnosti: 
1. Ureditev prostora – VTC 17 v gradu Rače z vinoteko in razstavno galerijo v skupni površni 187 m2 in nakup opreme; 
2. Oblikovanje ter tisk skupne promocijske zloženke; 
3. Priprava predstavitvenega filma občine Rače – Fram z obstoječo doživljajsko igro o Ivanu Erazmu Tattenbachu; 
4. Ponatis prvega zgodovinskega romana Josipa Jurčiča z naslovom Ivan Erazem Tattenbach, ki bo prestavljal tudi turistično destinacijo; 
5. Izobraževalno promocijske aktivnosti (prireditve, ocenjevanja in predstavitve vin, izobraževanja povezana s pridelavo in promocijo lokalnih produktov); 
6. Postavitev usmerjevalnih tabel na VTC 17 – znakov za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti na območju občine Slovenska Bistrica in občine Rače-Fram. 

CILJI 
Splošni cilj projekta je zagotavljanje vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za skupno promocijo in trženje lokalno tipičnih produktov podeželja (kmetijskih, turističnih in drugih) s povečanjem možnosti trženja lokalnih kmetijskih produktov ter možnostjo povezovanja lokalnih ponudnikov ter turističnih kmetij. 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 
– urejenih 178 m2 površine prostora, namenjenega promociji Lokalne samooskrbe VTC 17; 
– predstavitev ponudbe vsaj 7 ponudnikov občine, vključenih v promocijo v prostoru VTC 17 ; 
– oprema promocijsko – degustacijskega prostora – VTC 17: 1degustacijska miza, točilni pult, 6 vinskih sodov, vitrina za vino, razstavni zabojčki idr.; 
– 1.000 izvodov promocijske zloženke; 
– 1 predstavitveni film občine Rače – Fram; 
– 1.000 izvodov ponatisa prvega slovenskega zgodovinskega romana; 
– Promocijske table dim. 1600/350 mm 16 kosov 
– Promocijske table dim. 1600/300 mm 31 kosov 
– Promocijske table dim. 1600/250 mm 52 kosov 
– Priprava prireditev, ki bodo namenjene povezovanju občine in ostalih deležnikov v lokalnem okolju ter promociji turistične destinacije Rače-Fram: 
  • 1 Organizacija tradicionalne prireditve – Romantični božič na grajskem dvorišču; 
  • 1 Organizacija ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Rače – Fram; 
  • Sodelovanje na prerezu vinskega letnika vinorodne dežele Podravje na KGZ –Maribor; 
  • 4 predstavitvene delavnice o pridelavi mesa, peki kruha in drugi ponudbi v občinah Rače – Fram, Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica; 
  • 3 Strokovne delavnice za vinogradnike, vinarje, kmetije in turistične kmetije. 

Povezava na spletno stran Evropske komisije namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 

in na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si